Search

 

 

 

 

 Tin Tuc News
rss Category

Lời dẫn Chương Tác giả và tác phẩm


Chương Tác Giả và Tác Phẩm giới thiệu tiểu sử các tác giả là cán bộ y dược có tác phẩm văn học, nghệ thuật , hội họa, kịch bản ( có ấn phẩm được xuất bản , lưu chiểu , kịch bản được công diễn , ký họa chiến trường…, về chủ đề y, dược   ) .và các tác giả không phải y dược viết về nhân vật sự...
  Chi tiết
 
 TinTucMoi
Category
 
 Liên kết
 Tác giả - Tác phẩm

ArticleCategory
Skip Navigation Links.
 Số lượng người truy cập  

 

 

Copyright 2010 by Quân Dân Y. Được phát triển bởi Việt Khoa